• Korzystając z serwisu escortina.pl akceptujesz warunki niniejszego

  • REGULAMINU 

    §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin (zwany poniżej "REGULAMINEM") określa ogólne zasady świadczenia usług przez Applebaum LTD  na rzecz UŻYTKOWNIKÓW korzystających z SERWISU internetowego zamieszczonego pod adresem www.escortina.pl (zwany dalej "SERWISEM").

2.Kontakt z ADMINISTRATOREM jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., który stanowi również adres składania ewentualnych reklamacji, a także pod numerem telefonem 514 634 537. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9 -16 za wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy.

  • §2 DEFINICJE

1.ADMINISTRATOR - Właścicielem SERWISU jest AppleBauym LTD. Z siedzibą w Southall UB2 4XD przy 32 Cromes Crescent, zarejestrowany w Companies House for England and Wales pod numerem 11049196   .

2.ADMINISTRATOR świadczy usługi polegające na udostępnianiu ogłoszeń w SERWISIE, przez OGŁOSZENIODAWCÓW zarejestrowanych  w SERWISIE.

3.SERWIS - Strona internetowa mieszcząca się pod adresem www.escortina.pl

4.UŻYTKOWNIK - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. UŻYTKOWNIK ma dostęp do całego SERWISU za wyjątkiem konta OGŁOSZENIODAWCY.

5.OGŁOSZENIODAWCA - UŻYTKOWNIK który dokonał rejestracji w SERWISIE. OGŁOSZENIODAWCA może zamieszczać ogłoszenia w SERWISIE, Zarządzać nimi poprzez panel klienta dostępny po zalogowaniu się na jego konto w SERWISIE.

6.KONTO – Przydzielona UŻYTKOWNIKOWI, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część SERWISU, za pomocą której OGŁOSZENIODAWCA może zamieszczać ogłoszenia w SERWISIE.

7.PROMOCJA - Specjalny sposób wyświetlania ogłoszenia w SERWISIE.

  • §3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

1.SERWIS jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Obejmuje to zarówno UŻYTKOWNIKÓW  jak i OGŁOSZENIODAWCÓW.

2.Warunkiem dostępu do SERWISU przez UŻYTKOWNIKA  jest uprzednie zawarcie umowy o świadczeniu usług  pomiędzy UŻYTKOWNIKiEM a ADMINISTRATOREM. Zawarcie takiej umowy następuje po akceptacji niniejszego REGULAMINU i polityki prywatnosci. Dokonuje się to poprzez odpowiedni formularz wyświetlający się  podczas pierwszej wizyty w SERWISIE.

3.Zabrania się do wykorzystywania SERWISU sprzecznie z jego przeznaczeniem.

4.Zabrania się wykorzystania SERWISU w celu zakazanym  w prawie polskim lub międzynarodowym.

5.Zabrania się do zamieszczania treści które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, obrażające lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.).

6.Zabrania się umieszczanie w SERWISIE jakichkolwiek nazw i odnośników do innych stron internetowych bez zgody ADMINISTRATORA.

7.Zabrania się  wykorzystywanie treści SERWISU do promocji lub reklamy innych stron internetowych.

8.Zabrania się rozsyłanie do OGŁOSZENIODAWCÓW nie zamówionej informacji handlowej, tj. takiej na której otrzymanie odbiorca nie wyraził zgody (spam) oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

9.UŻYTKOWNIK SERWISU zobowiązuje się do:

a) Przestrzegania praw ADMINISTRATORA oraz  innych UŻYTKOWNIKÓW oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych.

b) Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność UŻYTKOWNIKÓW, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami REGULAMINU.

c) Niepodejmowania  jakichkolwiek działań na szkodę ADMINISTRATORA, UŻYTKOWNIKÓW lub osób trzecich.

10.ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do SERWISU UŻYTKOWNIKOWi którego działania są sprzeczne z REGULAMINEM lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego.

11.W przypadku naruszenia REGULAMINU lub obowiązujących przepisów prawa polskiego lub międzynarodowego  ADMINISTRATOR może wezwać UŻYTKOWNIKA do niezwłocznego zaprzestania naruszeń REGULAMINU lub obowiązujących przepisów prawa pod rygorem usunięcia ogłoszenia. W przypadku nie dostosowania się do zmiany treści ogłoszenia ADMINISTRATOR ma prawo usunąć ogłoszenia OGŁOSZENIODAWCY i zablokować mu dostęp do SERWISU.

  • §4 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA SERWISU

1.Rejestracja w SERWISIE umożliwia publikację ogłoszeń (treści) przez UŻYTKOWNIKA.

2.W momencie rejestracji w SERWISIE UŻYTKOWNIK zmienia status na OGŁOSZENIODAWCĘ.

3.Rejestracja wymaga podania: nazwy, loginu, hasła oraz adresu e-mail (na który zostanie przesłany link aktywacyjny).

4.Rejestracja wymaga zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM i POLITYKĄ PRYWATNOŚĆ  i ich akceptację (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji).

5.Rejestrując się na stronie escortina.pl  UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na to by świadczenia usługi o dostarczaniu treści cyfrowych rozpoczęło się przed upływem terminu potrzebnego do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy, OGŁOSZENIODAWCA  ma możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wybranie opcji “Usuń konto” w menu OGŁOSZENIODAWCY. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich danych i treści użytkownika bez możliwości zwrotu opłat poniesionych przez OGŁOSZENIODAWCĘ.

6.Warunkiem wejścia w życie umowy między ADMINISTRATOREM a OGŁOSZENIODAWCĄ jest potwierdzenie zawarcia umowy przesłane na podany przy rejestracji w SERWISIE przez OGŁOSZENIODAWCĘ adres e-mail.

7.Wskutek Rejestracji na stronie założone zostaje Konto OGŁOSZENIODAWCY  służące do identyfikacji OGŁOSZENIODAWCY, umożliwiające zarządzanie ogłoszeniami powiązanymi z tym kontem. dodawanie nowych ogłoszeń, zmianę danych profilowych oraz usunięcie konta.

8.ADMINISTRATOR nie odpowiada za skutki wynikające z udostępnienia swojego Konta OGŁOSZENIODAWCY  osobom trzecim, w tym danych umożliwiających korzystanie z SERWISU.

9.ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia Konta OGŁOSZENIODAWCY w przypadku braku aktywności OGŁOSZENIODAWCY w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, tj. gdy OGŁOSZENIODAWCA  nie dokonał w tym czasie udanego logowania do SERWISU.

§5 PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ W SERWISU.

1.Ogłoszenia w SERWISIE mogą zamieszczać  jedynie zarejestrowani UŻYTKOWNICY.

2.Poprzez dodanie ogłoszenia OGŁOSZENIODAWCA oświadcza że, elementy ogłoszenia takie jak  zdjęcia i dane osobowe, są prawdziwe i zgodne z obecnym stanem faktycznym oraz że zdjęcia przedstawiają faktycznego właściciela numeru telefonu który został podany w ogłoszeniu.

3.Dodając ogłoszenie OGŁOSZENIODAWCA oświadcza, że opublikowane w ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

4.OGŁOSZENIODAWCA oświadcza że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności zdjęć, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie ogłoszenia w SERWISIE, oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.

5.Treść i charakter zamieszczanego ogłoszenia muszą być zgodne z kategorią  w którym zostaje ono zamieszczone.

6.Zabronione jest zamieszczanie treści o charakterze reklamowym, ofert kupna, sprzedaży i wynajmu.

7.Ogłoszenie musi spełniać następujące wymogi aby mogło zostać zamieszczone w SERWISIE:

a) Zdjęcia i dane osobowe takie jak numer telefonu które są opublikowane w ogłoszeniu są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w ogłoszeniu.

b) Pojedyncze  ogłoszenie może zawierać  dane i fotografie tylko jednej osoby (wyjątek stanowią anonse duetów i klubów).

c) Minimalny rozmiar zdjęcia musi wynosić 600x400 lub 400x600 pikseli.

d) Zdjęcia dodane do ogłoszenia muszą być aktualne. Nie mogą być starsze niż rok.

e) Jedno ze zdjęć musi zawierać całą sylwetkę OGŁOSZENIODAWCY.

8.ADMINISTRATOR nie  akceptuje zdjęć takich jak kopia  fotografii ze strony internetowej lub zdjęcia ekranu, gazety, zdjęcia analogowego,

9.Zdjęcia zamieszczone w SERWISIE nie mogą zawierać jakichkolwiek danych teleadresowych oraz adresów stron www.

10.ADMINISTRATOR ma prawo odmówić publikacji zdjęcia jeśli nie spełnia ono warunków technicznych takich jak prawidłowa ekspozycja, złe kadrowanie, poddane zbyt agresywnej obróbce graficznej.

11.ADMINISTRATOR ma prawo odmówić publikacji ogłoszenia lub je usunąć  w przypadku gdy ogłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym REGULAMINIE.

12.ADMINISTRATOR  zawiadomi ogłoszeniodawcę poprzez wysłanie emaila o zablokowaniu dostępu do ogłoszenia w SERWISIE, w sytuacjach których treść ogłoszenia łamie postanowienia REGULAMINU. OGŁOSZENIODAWCA ma obowiązek do dostosowania treści ogłoszenia do wymogów regulaminu w ciągu 72 godzin.

13.OGŁOSZENIODAWCA publikując w ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich UŻYTKOWNIKÓW SERWISU oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.

14.ADMINISTRATOR nie pobiera opłat za publikację ogłoszeń w SERWISIE.

15.OGŁOSZENIODAWCA ma możliwość wykupienie PROMOCJI swojego ogłoszenia:

a) “Pierwsze” - Ogłoszenie będzie publikowane jako pierwsze na liście ogłoszeń.

b) “Ramka”  - Ogłoszenie zostanie opublikowane z ramką wyróżniającą na liście ogłoszeń.

c) “Tło” - Ogłoszenie zostanie opublikowane z wyróżnionym tłem na liście ogłoszeń.

d) “Specjalne” - Ogłoszenie zostanie opublikowane w module wyświetlającym ogłoszenia specjalne.

e) Koszt wykupienia PROMOCJI  wynosi 10 PLN za 30 dni emisji.

16.Uruchomienie PROMOCJI przez ADMINISTRATORA następuje w ciągu  24h od uiszczeniu opłaty. Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy ADMINISTRATORA wskazany po dodaniu ogłoszenia.

17.Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania wpłaty przez system bankowy obsługujący konto bankowe ADMINISTRATORA.

18.Za datę rozpoczęcia PROMOCJI uznaje się datą uruchomienia PROMOCJI przez ADMINISTRATORA. O czym poinformuje OGŁOSZENIODAWCĘ w wiadomości wysłanej na email.

19.Na 5 dni przed upływem ważności PROMOCJI ADMINISTRATOR przypomni OGŁOSZENIODAWCY o możliwości przedłużenia PROMOCJI o kolejne 30 dni.

20.ADMINISTRATOR w przypadku nie opłacenia dalszego trwania PROMOCJI automatycznie wyłączy PROMOCJĘ. pozostawiając emisję ogłoszenia bez PROMOCJI.

21.W razie odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w SERWISIE przez ADMINISTRATOR lub rezygnacji przez Ogłoszeniodawcę z zamieszczenia ogłoszenia w SERWISIE, przekazanej ADMINISTRATOR przed rozpoczęciem publikacji ogłoszenia w SERWISIE, uiszczona Opłata podlega zwrotowi.

22.Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy ADMINISTRATOR nie mógł opublikować OGŁOSZENIA z przyczyn zależnych od OGŁOSZENIODAWCY takich jak:

a) Gdy ADMINISTRATOR blokuje publikację ogłoszenia lub usuwa ogłoszenie z SERWISU z powodu naruszenia REGULAMINU.

b) Gdy ADMINISTRATOR blokuje publikację ogłoszenia lub usuwa ogłoszenie z SERWISU z powodu otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w ogłoszeniu;

c) Usunięcie ogłoszenia lub konta przez OGŁOSZENIODAWCĘ.

  • §6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I LICENCJA  LICENCJA

1.Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie elementu SERWISU takie jak:  tekst, zdjęcia, Pliki graficzne, kolorystyka, layout, arkusze stylów CSS, skrypty php i Javascript oraz inne elementy odpowiedzialne za prawidłowe działanie SERWISU podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych przysługujących ADMINISTRATOROWI  lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość SERWISU nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana, ani też udostępniana osobom trzecim. SERWIS może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają OGŁOSZENIODAWCY lub osoby trzecie.

2.ADMINISTRATOR posiada wyłączne prawo do znaku towarowego „Escortina”. Jakiekolwiek wykorzystanie znaku towarowego „Escortina” bez zgody ADMINISTRATORA jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. ADMINISTRATOR nie zezwala UŻYTKOWNIKOM, ani jakimkolwiek osobom trzecim, do korzystania z znaku towarowego Escortina.

3.OGŁOSZENIODAWCA  zobowiązuje się do nie zamieszczania treści w ogłoszeniu które naruszają jakichkolwiek prawa osób trzecich i jednocześnie OGŁOSZENIODAWCA zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ogłoszeniu utworów (zdjęć) chronionych prawem autorskim w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i REGULAMINEM umieszczenie ogłoszenia  w SERWISIE

4.OGŁOSZENIODAWCA zgodnie z prawem udziela licencji na korzystanie z utworów(zdjęć) przez ADMINISTRATORA  oraz że udzielenie licencji na korzystanie przez ADMINISTRATORA  z utworów(zdjęć) w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.

5.OGŁOSZENIODAWCA  w momencie publikacji ogłoszenia udziela ADMINISTRATOROWI niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów (zdjęć) w ogłoszeniu  zgodnie z niniejszym REGULAMINEM na następujących, polach eksploatacji:

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów(zdjęć).

b) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;

c) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

d) Zakres Licencji wskazany w ust. 5  obejmuje prawo ADMINISTRATORA do korzystania z utworów(zdjęć) w ramach SERWISU.

6.OGŁOSZENIODAWCA zezwala ADMINISTRATOROWI do modyfikacji fotografii będących częścią ogłoszenia:

a) Dodanie na każdej fotografii znaku wodnego z napisem escortina.pl

b) Podstawowy retusz zdjęć (zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu bieli lub innych korekt dostosowujących zdjęcia do wymogów SERWISU).

c) Zasłonięcie twarzy osoby i/lub tatuaży na zdjęciu na życzenie (odpowiednie pole znajduje się w formularzu “dodaj ogłoszenie”) OGŁOSZENIODAWCY.

7.Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i jest nieodwołalna.

8.OGŁOSZENIODAWCA zamieszczający w ogłoszeniu zdjęcia zawierające wizerunek osób trzecich oświadcza i zapewnia że posiada upoważnienie tych osób do wykorzystania ich wizerunku i udzielenie licencji, na zasadach REGULAMINU, na wykorzystanie ich wizerunku w SERWISIE.

9.OGŁOSZENIODAWCA ponosi pełną odpowiedzialność prawną względem ADMINISTRATORA za szkody jakie ADMINISTRATOR poniósł w związku z zamieszczeniem w SERWISIE ogłoszenia przez OGŁOSZENIODAWCĘ w SERWISU oraz korzystaniem przez ADMINISTRATORA z utworów  na warunkach licencji udzielonej przez OGŁOSZENIODAWCĘ.

  • §7  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Wszystkie reklamacje związane z jakością usług oferowanych przez ADMINISTRATORA  powinny być składane drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2.Na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. powinny być również składane zażalenia dotyczące:

a) W ocenie OGŁOSZENIODAWCY bezzasadne zablokowanie konta  OGŁOSZENIODAWCY lub odmowa świadczenia usług.

b) Zgłoszenie przez osoby trzecie o bezprawnym wykorzystaniu ich danych i wizerunku,

3.Reklamacja musi zawierać:

a) Dane identyfikacyjne, których OGŁOSZENIODAWCA użył do rejestracji w SERWISIE, z uwzględnieniem późniejszych zmian,

b) W przypadku osób niebędących OGŁOSZENIODAWCAMI należy podać:

imię i nazwisko.

c) Adres e-mail zgłaszającego reklamację;

d) Dokładne wskazanie Ogłoszenia poprzez podanie nr telefonu oraz imienia/nicku OGŁOSZENIODAWCY.

e) Dokładne opisanie powodu reklamacji, W szczególności jak naruszane są  prawa zgłaszającego reklamację

c) ADMINISTRATOR ma prawo zażądać przesłania drogą emailową dowodów dotyczących złożonej reklamacji.

 

4 ADMINISTRATOR zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

5.Na usługi nie jest udzielana gwarancja.

6 ADMINISTRATOR niniejszym informuje  o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych powyżej, jak też istnieje w szczególności, gdy obie strony wyrażą na to zgodę, możliwość poddania się mediacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA.

1. Informacje zamieszczone w SERWISIE mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem ADMINISTRATORA.

2. ADMINISTRATOR nie odpowiada za treści i zamieszczonych w SERWISIE ogłoszeń. Odpowiedzialność w tej kwestii ponosi OGŁOSZENIODAWCA, który zamieścił Ogłoszenie.

3. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w SERWISIE ogłoszenia. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi OGŁOSZENIODAWCA, który zamieścił Ogłoszenie.

4. ADMINISTRATOR w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnych danych zamieszczonych  w ogłoszeniu niezwłocznie zablokuje publikację ogłoszenia.

5. Powiadomienia ADMINISTRATORA  o bezprawności treściach zamieszczonych w ogłoszeniu należy dokonać zgodnie z procedurą reklamacji zawartą  w Art. 7.

6. ADMINISTRATOR nie odpowiada za spory jakie mogą powstać pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI i OGŁOSZENIODAWCAMI po nawiązaniu kontaktu między nimi.

7. ADMINISTRATOR dołoży starań aby  dostarczyć jak najwyższej jakości usługę

8. ADMINISTRATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu SERWISU w skutek działania sił wyższych, awarii sprzętu lub niedozwoloną ingerencją UŻYTKOWNIKÓW lub osób trzecich.

9.ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia SERWISU celem dokonania usprawnień i modernizacji SERWISU

10.ADMINISTRATOR nie odpowiada  za działania UŻYTKOWNIKÓW oraz osób trzecich. 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług w przypadku Ogłoszeniodawcy wynosi 1 miesiąc (co stanowi okres emisji Ogłoszenia),

2.ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany zapisów REGULAMINU w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

3.ADMINISTRATOR jest zobowiązany do  niezwłocznego informowania UŻYTKOWNIKÓW  o zmianach zapisów REGULAMINU.

4.Regulamin oraz zmiany REGULAMINU wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej SERWISU.

5.Umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM  a ADMINISTRATOREM przed dniem wejścia w życie nowych zapisów REGULAMINU podlega nowej wersji REGULAMINU jeśli UŻYTKOWNIK nie wypowie umowy w terminie wynoszącym 1 miesiąc od dnia powiadomienia go przez ADMINISTRATORA  o zmianie zapisów REGULAMINU.

6.Umowa UŻYTKOWNIK który nie wyrazi zgody na zmiany zapisów REGULAMINU i poinformuje o tym ADMINISTRATORA  poprzez wysłanie odpowiedniego emaila wygasa po okresie 30 dni od daty wysłania emaila.

7.W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień REGULAMINU, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

8.Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem escortina.pl

Regulamin z dnia 15,05,2019

Dodaj komentarz